Asociace hudebních festivalů České republiky

Asociace byla založena v roce 1996 jako profesní sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých hudebních festivalů především klasické hudby, jehož smyslem je vzájemná koordinace, výměna zkušeností, solidarita a pomoc. K zakládajícím členům Pražskému jaru, Janáčkově máji, Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno a Smetanově Litomyšli se brzy připojily další festivaly, které v současnosti pokrývají nejen území celé České republiky, ale jejich pořady naplňují kalendář téměř celého roku. Žadatelé o vstup jsou pečlivě prověřováni, musejí prokázat nejméně pětiletou tradici, přínosnou dramaturgii, právní a finanční spolehlivost. Díky tomu může asociace u svých členů zaručit vysokou úroveň programovou a interpretační, spolehlivost, solidnost a kvalitní servis pro účinkující i posluchače. Návštěva festivalu tak nabídne jen skutečně mimořádné umělecké a společenské zážitky v atraktivních místech jejich konání.

Asociace je kolektivním členem Evropské festivalové asociace.

Festivaly přinášejí návštěvníkům umělecké zážitky, odpočinek, možnost ušlechtilého trávení volného času. Jsou přínosem pro obor, hledají neotřelé formy prezentace děl, podporují vznik nových kompozic, přinášejí české i světové premiéry, nabízejí setkávání se světoznámými umělci. Pro české umělce jsou příležitostí k vystoupením, poskytují jim možnost srovnávání a často nabízí i možnost spolupráce na mezinárodních projektech. Pro místa svého konání mají také společenský a sociální význam. Vytváří u občanů pocit hrdosti na svá města, zlepšují mezilidské vztahy, své návštěvníky vzdělávají, rozvíjejí jejich kreativitu, činí je spokojenějšími a úspěšnějšími. Jsou ale také důležitým podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem. Asociace na základě průzkumu zpracovala v roce 2011 analýzu ekonomických dopadů deseti členských hudebních festivalů, z níž vyplynulo:

 • Na všech deset festivalů bylo v roce 2011 prodáno či darováno celkem 108 131 vstupenek. Tyto vstupenky využilo přibližně 46 485 unikátních návštěvníků, z nichž každý navštívil průměrně dva pořady v rámci jednoho festivalu.
 • Průměrně festivaly AHF ČR navštívilo 60,1 % místních návštěvníků (s bydlištěm v tomtéž městě), 19,2 % z jiných míst daného kraje, 14,2 % z jiných krajů ČR a 6,5 % ze zahraničí.
 • Návštěvníci utratili 53, 7 mil. Kč za vstupenky na festivaly. Dalších 51,9 mil. Kč utratili v souvislosti s návštěvou festivalu za ubytování, stravu, dopravu, další služby a nákupy. Z toho 19,4 mil. Kč utratili v ČR zahraniční návštěvníci, které sem festival přilákal, jedná se tedy o nový příjem („čisté přínosy“) pro českou ekonomiku.
 • Ekonomiku rozpohybovaly také výdaje pořadatelů festivalů, které dosahovaly cca 216 mil. Kč (včetně hodnoty barterových smluv).
 • Celkem výdaje návštěvníků a festivalů měly dopad na zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky o 516,9 mil. Kč, z toho 140,4 mil. Kč připadlo na zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP).
 • Zisky dodavatelů zboží a služeb pro festivaly a jejich návštěvníky se zvýšily o 24,8 mil. Kč.
 • Výdaje festivalů i jejich návštěvníků dokázaly vygenerovat přes 190 stálých pracovních míst.
 • Zaměstnanci festivalů a všech dodavatelských firem pro festivaly a jejich návštěvníky získali 63,5 mil. Kč ve formě mezd a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům stát získal přibližně 17,2 mil. Kč na dani z přidané hodnoty a spotřebních daních, 16,5 mil. Kč v podobě daní z příjmů fyzických a právnických osob, 4,2 mil. Kč ve formě jiných daní a poplatků a dalších 21,3 mil. Kč na sociálním a zdravotním pojištění. Celkem tedy veřejné rozpočty získaly díky festivalům AHF ČR 59,3 mil. Kč.
 • Průměrně 20 % rozpočtu každého festivalu odvedl pořadatel a jeho dodavatelé státu ve formě daní a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům se zvýšil celkový obrat ekonomických subjektů sídlících ve městech konání festivalů minimálně o 283,5 mil. Kč, místní hrubá přidaná hodnota se zvýšila nejméně o 60,9 mil. Kč a bylo vytvořeno více než 100 stálých pracovních míst.
 • Zprávy o festivalech byly zveřejněny v mnoha českých i zahraničních médiích. Tyto zprávy představovaly pro pořadatelská města, resp. kraje i celou Českou republiku propagaci jakožto kulturní turistické destinace o mediální hodnotě v řádu stovek miliónů korun.

Kompletní znění analýzy ke stažení v PDF: Analýza ekonomických dopadů hudebních festivalů

 

Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby
v České republice

V nádherném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce proběhla 1. října Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v ČR. Konference, nad níž převzali záštitu Milan Štěch, předseda Senátu PČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, Ing. Roman Procházka, předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR, a Bc. František Adámek, člen Podvýboru pro kulturu PS PČR, prezentovala význam festivalů klasické hudby z různých úhlů pohledu. „Běžný návštěvník koncertu vnímá pouze uměleckou hodnotu - i s poukazováním na její pomíjivost je na nás, abychom osvětlili široké spektrum vlivu festivalů,“ uvedl prezident AHF ČR Jaromír Boháč. Účastníky konference, jichž se sešla téměř stovka, a to jak z řad odborné i laické veřejnosti a studentů, tak i umělců a politiků, na úvod pozdravila místopředsedkyně PS PČR Ing. Jaroslava Jermanová a úvodní slovo přednesl i předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR Ing. Roman Procházka.

Jednotlivé příspěvky, vesměs představené renomovanými odborníky, demonstrovaly efekt festivalů z hlediska vlivu na zaměstnanost v regionu konání i v rámci nejrůznějších uměleckých profesí, na turistický ruch či na psychiku a sociální cítění. Velmi povzbudivá slova zazněla z úst ministra kultury, pana Daniela Hermana, který po úvodním vyjádření, že „bez státní podpory, která umožňuje udržet širokou a pestrou nabídku kulturních akcí, by byla ochuzena nejen česká kulturní veřejnost, ale také česká ekonomika,“ uvedl, že pro rok 2016 MK počítá s rozpočtem 721 milionů Kč pro oblast živého umění, což oproti roku 2015 znamená 22,6% nárůst. Zároveň avizoval vznik nového systému jako integrovaného evaluačního nástroje pro rozdělení dotací, přičemž předeslal, že na základě analýz a studií, vypracovaných Ministerstvem kultury ČR, existuje více variant řešení v zájmu transparentnosti a optimalizace grantového systému. 

Ekonomickým aspektům festivalů klasické hudby, resp. výstupům z Analýzy přínosů hudebních festivalů, věnoval svůj příspěvek docent Zdeněk Tůma. Tato analýza, kterou vytvořila společnost KPMG, jednoznačně prokázala, že „každá 1 Kč vložená do podpory hudebních festivalů vygeneruje pro veřejné rozpočty 1,98 Kč prostřednictvím daňových příjmů“. Na vystoupení docenta Tůmy navázala vystoupení dvou zahraničních hostů – pana Berndta Gaubingera, jednatele Salcburského velikonočního festivalu, a pana Paula Gessla, jednatele Dolnorakouské holdingové struktury kulturních institucí Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH a rovněž jednatele Festivalu Grafenegg. Na existenci dvou velkých festivalů, které fungují na platformě ideálně vyvážené podpory veřejného i soukromého sektoru, prezentovali oba řečníci model, který je vysoce efektivní jak po stránce kulturní, tak i ekonomické.

Ing. Roman Bělor, viceprezident AHF ČR a ředitel MHF Pražské jaro, hovořil na téma poslání Asociace hudebních festivalů ČR. Prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické, vystoupila s příspěvkem Význam ekonomického vzdělávání pro oblast kultury s příkladem oboru Arts management na VŠE a Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR, přednesla příspěvek na téma Interakce festivalů klasické hudby s turistickým ruchem v ČR. Na konferenci dále vystoupil Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků, a Bc. Roman Dietz, předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a ředitel Severočeské filharmonie Teplice. Oba svými přednáškami doložili význam festivalů pro české profesionální soubory a hudebníky. PhDr. Marie Marečková, Ph.D., členka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc, pak přiblížila tzv. „Mozartův efekt“ týkající se vlivu klasické hudby na lidskou psychiku i zdraví.

Všichni přítomní se jednoznačně shodli na důležitosti a významu zachování a podpory festivalů klasické hudby, které jsou nejen zárukou šíření kulturní vzdělanosti národa, ale také podstatnými subjekty v generování ekonomických přínosů do státní i soukromé sféry.

(Text tiskové zprávy, vydané AHF ČR dne 9.10.2015)

Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v ČR, se konala dne 1.10.2015
v Rytířském sále Senátu PČR

záštitu převzali:

 

Stáhnout video: mpg (320 MB) flv (28 MB)

Na Konferenci hovořili:

(jednotlivá vystoupení v podobě videozáznamu můžete sledovat při kliknutí na ikonu YouTube)

 • Jaromír Boháč, prezident AHF
  alt

   Stáhnout video: mpg (38 MB) flv (7 MB)
   
 • Ing. Jaroslava Jermanová, místopředsedkyně PS PČR
  alt

   Stáhnout video: mpg (144 MB) flv (26 MB)
   
 • Ing. Roman Procházka, předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR
  alt

   Stáhnout video: mpg (142 MB) flv (26 MB)
   
 • Ing. Roman Bělor, ředitel MHF Pražské jaro, viceprezident AHF ČR
  altalt 
   téma: Poslání Asociace hudebních festivalů a definice tématu konference
   Stáhnout video: mpg (195 MB) flv (16 MB)
   
 • Dkfm. Bernd Gaubinger, jednatel Salzburgského velikonočního festivalu 
  alt  alt
   téma: Přínos festivalu pro ekonomiku regionu i země
   Stáhnout video: mpg (786 MB) flv (62 MB)
   
 • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR 
  altalt
   téma: Financování živého umění MK
   Stáhnout video: mpg (432 MB) flv (35 MB)
   
 • Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR
  altalt 
   téma: Interakce festivalů klasické hudby s turistickým ruchem v ČR
   Stáhnout video: mpg (553 MB) flv (47 MB)
   
 • Bc. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice, předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, člen Rady AHF ČR, člen prezidia České hudební rady 
  altalt
   téma: Význam podpory financování hudebních festivalů pro české profesionální soubory
   Stáhnout video: mpg (381 MB) flv (32 MB)
   
 • PhDr. Marie Marečková, Ph.D., členka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc
  altalt téma: "Mozartův efekt" festivalových podií aneb Co víme o vlivu klasických koncertů
   na posluchače
   Stáhnout video: mpg (793 MB) flv (64 MB)
   
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické
  altalt téma: Význam ekonomického vzdělávání pro oblast kultury
   - příklad oboru Arts management na VŠE
   Stáhnout video: mpg (591 MB) flv (48 MB)
   
 • Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků
  altalt
   téma: Festivaly jako subjekty generující pracovní příležitosti
   Stáhnout video: mpg (568 MB) flv (46 MB)
   
 • doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., partner ve spol. KPMG
  altalt téma: Analýza festivalů klasické hudby v ČR a vyhodnocení jejich přínosů
   Stáhnout video: mpg (422 MB) flv (34 MB)
   Analýza festivalů klasické hudby v ČR a vyhodnocení jejich přínosů (pdf, 2.6 MB)
   
 • DI Paul A. Gessl, jednatel Dolnorakouské holdingové struktury kulturních institucí Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH, jednatel festivalu Grafenegg
  altalt téma: New public management na příkladu Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH
   krédo: Kultura potřebuje podnikatelské myšlení - podnikatelské myšlení potřebuje kulturu
   Stáhnout video: mpg (969 MB) flv (77 MB)
 
Banner
Banner
Banner