Stanovy

Stanovy Asociace hudebních festivalů České republiky, z. s.

 

Část první

Obecná ustanovení


Čl. 1
Název a sídlo

 1. Názvem spolku je: „Asociace hudebních festivalů České republiky, z. s.“ (dále jen jako „Asociace“). Ve zkratce „AHF ČR, z. s.“, v překladu do angl. jazyka „Czech Association of Music Festivals, r. a.“
 2. Sídlem Asociace je: Litomyšl, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, Česká republika.

Čl. 2
Vznik a právní povaha

 1. Asociace byla založena jako dobrovolné sdružení hudebních festivalů nebo jejich organizátorů v České republice podle zák. č. 83/1990 Sb. na dobu neurčitou, vznikla a byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 13. 11. 1996. Asociace je s účinností od 1. 1. 2014 zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, vložce 2976.
 2. Asociace je spolkem ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „NOZ“) – právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.
 3. IČ: 656 87 043
 4. Asociace nemá pobočné spolky.

Čl. 3
Účel, hlavní a vedlejší cíle Asociace

 1. Účelem Asociace je:
  1. vytváření vhodných předpokladů pro členy Asociace při rozvoji hudební kultury a fungování hudebních festivalů v České republice,
  2. vytváření kolegiálních vztahů a vzájemné profesionální pomoci mezi svými členy,
  3. vytváření předpokladů pro vzájemnou informovanost mezi svými členy,
  4. propagace členů.
 2. Hlavním cílem a předmětem činnosti Asociace je:
  1. zastupování zájmů svých členů při jednáních s orgány státu a dalšími právními subjekty jak
   v České republice, tak i v zahraničí, při respektováni příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů,
  2. pomoc při vytváření a zprostředkování kontaktů svých členů s dalšími asociacemi hudebních festivalů,
  3. provádění řízení mezi svými členy, příp. mezi členy Asociace a dalšími subjekty, pokud s provedením takového řízení smírčího (rozhodčího) charakteru tyto subjekty souhlasí,
  4. vydávání informačních materiálů o Asociaci a jejích členech,
  5. pořádání kulturních akcí a seminářů, spolupořádání festivalů a přehlídek.
 3. Asociace může vedle hlavní činnosti podle odstavce 2 tohoto článku vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost podporující hlavní cíle a účely Asociace. Vedlejší hos­podářská činnost spočívá v podnikání nebo jiné výděleč­né činnosti, slouží-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo k hos­podárnému využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou čin­nost, včetně správy Asociace.
 4. Jedná se o tuto vedlejší činnost:
  1. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábav­ních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, vele­trhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, nákupy a převody práv,
  2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ­nostenského zákona.

Část druhá

Členství ve sdružení


Čl. 4
Podmínky členství

 1. Členem Asociace mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které mají právní subjektivitu podle českého právního řádu a jsou vlastníky ochranné známky vztahující se k hudebnímu festivalu nebo užívají ochrannou známku patřící jinému vlastníkovi na základě prokazatelného oprávnění (např. licenční nebo sublicenční smlouvy).
 2. Subjekt žádající o členství v Asociaci musí po dobu nejméně 5 let pořádat hudební festival pod stejným názvem, anebo se musí jednat o subjekt, který se stal právním nástupcem nebo pokračovatelem pořadatele hudebního festivalu uvedeného výše, pokud namísto původního pořadatele tento festival pořádá, nebo spolupořádá. Za identický hudební festival může být členem pouze jedna z uvedených osob, to ale nebrání převodu členství na právního nástupce pořadatele hudebního festivalu nebo jeho pořadatele (viz níže).
 3. Členství lze převést na jinou osobu písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy jednajících osob, pokud přistupující osoba splňuje nejpozději ke dni podpisu takovéto smlouvy všechny podmínky pro vznik členství podle těchto stanov. Převod členství podléhá odsouhlasení Rady Asociace, pokud si tuto pravomoc nevyhradí Valná hromada. Rada Asociace může též rozhodnout, že se převod členství bude posuzovat stejně jako přihláška nového člena a uplatnit na takovýto převod proceduru jako při přijímání nového člena, včetně odmítnutí takovéhoto postoupení. Proti rozhodnutí Rady o zamítnutí převodu členství je přípustný opravný prostředek člena Asociace, obdobný jako podle čl. 9 odstavce 6 stanov. Členství nemůže převádět člen v době, kdy dochází k rozhodování o jeho vyloučení.

Čl. 5
Žádost o členství a postup přijetí

 1. O členství dle čl. 4 žádá uchazeč o členství písemnou přihláškou, ke které musí být připojeno písemné kladné stanovisko k přijetí nejméně dvou členů Asociace. Písemná přihláška musí být adresována a doručena Prezidentu Asociace nejpozději jeden měsíc před datem zasedání Valné hromady. V písemné přihlášce musí zájemce o členství výslovně prohlásit, že přistupuje ke Stanovám Asociace a cítí se jimi vázán ode dne, kdy stane členem Asociace. Rada Asociace projedná písemnou přihlášku a v případě splnění podmínek členství podle čl. 4 rozhodne o postoupení písemné přihlášky Valné hromadě k rozhodnutí, zda bude žádající subjekt přijat za člena Asociace. Rozhodne-li Rada Asociace, že písemnou přihlášku nepostoupí Valné hromadě, řízení o přijetí za člena je skončeno nepřijetím žádajícího subjektu za člena Asociace a bude o tom písemně zpraven. Na přijetí za člena Asociace není právní nárok.
 2. O přijetí za člena Asociace rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů Asociace.
 3. Nepřijatý subjekt může podat novou písemnou žádost o přijetí nejdříve v následujícím kalendářním roce od rozhodnutí o nepřijetí za člena Asociace. Stejně se postupuje při přijímání člena, který dříve z Asociace vystoupil. V tomto případě však není potřeba přikládat k písemné žádosti kladné stanovisko nejméně dvou členů Asociace.
 4. O přijetí za člena Asociace může požádat i vyloučený člen, a to nejdříve za dva roky ode dne, kdy nabylo jeho vyloučení v Asociaci účinnosti, s tím však, že musí odčinit v plném rozsahu to, pro co byl z Asociace vyloučen, a v případě vzniku škody nebo jiné újmy způsobené Asociaci nebo jejímu členovi, uhradit i tuto škodu a újmu v plném rozsahu, včetně příslušenství. Součástí takovéto přihlášky jsou listiny, kterými prokáže odčinění a úhrady uvedené výše a podklady jako u nového žadatele.

Čl. 6
Povinnosti člena

 1. Člen Asociace je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy Asociace a plnit a respektovat rozhodnutí orgánů Asociace,
  2. zaplatit vstupní poplatek ve výši a lhůtě stanovené Valnou hromadou,
  3. platit členský příspěvek ve výši a v termínech stanovených Valnou hromadou Asociace,
  4. uhradit řádně a včas další náklady spojené s činností Asociace podle rozhodnutí Valné hromady,
  5. ve vztahu k členům Asociace i k jiným subjektům jednat s obchodní poctivostí a v souladu s dobrými mravy při respektování a prosazování cílů a zájmů Asociace.

Čl. 7
Způsoby zániku členství

 1. Členství festivalů a jejích organizátorů v Asociaci zaniká:
  1. a. vystoupením,
  2. vyloučením,
  3. zrušením festivalu pořádaného členem, o jehož zrušení členství se jedná, pokud nejde jen o dočasné přerušení pořádání na dobu kratší než dvou let, nebo dvou po sobě jdoucích ročníků festivalu, k zániku členství tohoto člena pak dochází ke konci kalendářního roku, ve kterém došlo k zániku festivalu nebo, v případě přerušení pořádání festivalu, k marnému uplynutím dvouleté lhůty,
  4. zrušením Asociace bez právního nástupce, aniž by se jednalo o zrušení fůzí, rozdělením, sloučením anebo rozdělením se založením nových spolků,
  5. ztrátou práva člena užívat ochrannou známku vztahující se k pořádání festivalu, pokud člen nezíská právo užívat jinou nebo obdobnou ochrannou známku k festivalu, a to ke dni jak je uvedeno v bodu c. tohoto článku pro případ zániku festivalu,
  6. dohodou,
  7. neplněním povinnosti k úhradě členského příspěvku ve smyslu ustanovení § 238 NOZ, po předchozí písemné výzvě, a to ke dni následujícímu po dni, kdy marně uplynula lhůta k náhradnímu splnění uvedené povinnosti.
 2. 2. Pohledávky Asociace vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny.

Čl. 8
Vystoupení člena

 1. Člen může z Asociace vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, počítáno od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z Asociace.
 2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Rady Asociace.

Čl. 9
Vyloučení člena

 1. Rozhodnout o vyloučení člena mohou níže uvedené orgány Asociace, a to vždy k návrhu Prezidenta Asociace nebo Rady.
 2. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena dvoutřetinovou většinou přítomných členů Asociace, jestliže člen závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené stanovami, rozhodnutí orgánu Asociace nebo povinnosti stanovené zákonem.
 3. Rozhodnutí Valné hromady, Rady nebo Prezidenta o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je dnem zániku členství, pokud člen nenavrhne, ve stanovené lhůtě, orgánu Asociace přezkum rozhodnutí o svém vyloučení. K zániku členství pak dochází dnem, kdy je členovi doručeno rozhodnutí orgánu Asociace o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení, které jej potvrzuje.
 4. V mezidobí mezi zasedáními Valné hromady může o vyloučení člena na návrh Prezidenta Asociace rozhodnout Rada Asociace, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů. V případě, že by vylučovaný člen byl zastoupen v Radě Asociace, k hlasu takovéhoto člena Rady se nepřihlíží a nezapočítává se jeho hlas ani do kvora pro hlasování.
 5. Za zvláště závažné porušení povinnosti člena Asociace se pokládá též neplnění povinnosti člena po dobu delší než 6 měsíců, anebo hrubé a urážlivé chování osoby zastupující člena či zveřejnění nepravdivých informací o Asociaci, členech Rady Asociace, způsobilých jim přivodit újmu nebo poškodit jejich pověst.
 6. Člen Asociace se může do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o svém vyloučení obrátit na níže uvedený orgán Asociace a navrhnout mu, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumal. Orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Proti rozhodnutí Rady Asociace se vyloučený člen obrací na Valnou hromadu, a proti rozhodnutí Valné hromady na Kontrolní komisi, pokud není v Asociaci ustanovena Rozhodčí komise, v případě, že je ustanovena, obrací se člen vždy jen na tuto Rozhodčí komisi. Uvedené orgány Asociace rozhodnou o návrhu na zrušení rozhodnutí o vyloučení člena ve lhůtě do tři měsíců od doručení žádosti člena na přezkum, vyjma Valné hromady, která o něm rozhodne na svém nejbližším plánovaném zasedání.
 7. Vyloučený člen Asociace poté, co jeho návrh na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení zamítl příslušný orgán Asociace (viz odstavec 6) a potvrdil rozhodnutí o jeho vyloučení, anebo v případě, že tento orgán nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 6 tohoto článku, se může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Asociace o svém vyloučení, nebo po marném uplynutí uvedené lhůty, obrátit na příslušný soud a navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

Čl. 10
Další případy zániku členství a přerušení členství

 1. Valná hromada může rozhodnout k žádosti člena o přerušení jeho členství v Asociaci na dobu určitou nebo neurčitou. Po dobu přerušení členství neplatí člen členské příspěvky a další náklady na činnost Asociace a nemá hlasovací právo. Člen nemá právní nárok na přerušení členství, vždy se posuzuje oprávněnost důvodů. Zásadně nelze přerušit členství členovi, kterého už vyloučil orgán Asociace.
 2. Členství zaniká též dnem zrušení Asociace bez právního nástupce, tedy pokud se nejedná o případy o zrušení fůzí, rozdělením, sloučením anebo rozdělením se založením nových spolků.
 3. Dohodne-li se Asociace a člen na skončení členství, končí členství dnem určeným v dohodě.
 4. Dohodu o skončení členství uzavírá Prezident Asociace jménem Asociace a tato dohoda musí být písemná.

Část třetí

Orgány Asociace


Čl. 11
Přehled orgánů Asociace

 1. Orgány Asociace jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Rada,
  3. Prezident,
  4. Kontrolní komise
  5. Rozhodčí komise.

Čl. 12
Obecné vymezení působnosti orgánů Asociace

 1. Orgány Asociace mohou jednat pouze o záležitostech, které podle stanov Asociace nebo zákona spadají do jejich působnosti.
 2. O náhradě výdajů spojených s výkonem funkce rozhoduje Rada Asociace.
 3. Za výkon funkce Prezidenta Asociace a Viceprezidenta, člena Rady a člena Rozhodčí komise může být
  Valnou hromadou přiznána odměna, Valná hromada tuto odměnu schválí spolu se smlouvou o výkonu funkce. Členu Rozhodčí komise náleží odměna ad hoc za každý projednávaný případ, její výši může stanovit Valná hromada paušálně v sazebníku.

Valná hromada

Čl. 13
Postavení Valné hromady, svolání Valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, kde uplatní členové Asociace své právo řídit záležitosti Asociace a kontrolovat činnost a hospodaření Asociace a jejich orgánů.
 2. Valná hromada se koná zpravidla jednou ročně a svolává ji pozvánkou ve formě doporučeného dopisu nebo e-mailem, případně vyvěšením pozvánky na Valnou hromadu na oficiálním webu Asociace, Prezident Asociace, přihlédne přitom k doporučení termínu daného radou Asociace. V pozvánce na Valnou hromadu uvede vždy minimálně datum, hodinu a místo konání, pořad jednání (program) a kdo jí svolává a zda se jedná o řádnou Valnou hromadu nebo náhradní zasedání.
 3. Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího termínu zasedání Valné hromady náhradní zasedání Valné hromady. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
 4. Náhradní zasedání Valné hromady je usnášení schopné, účastní-li se ho alespoň 7 členů. Rozhodnutí náhradního zasedání Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou hlasování podle čl. 9 bodu 1.4. Mimořádnou Valnou hromadu svolá Prezident Asociace rovněž z podnětu alespoň třetiny členů Asociace nebo kontrolního komise Asociace, anebo pokud o to požádá Rada Asociace. Nesvolá-li statutární orgán Asociace zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady Asociace sám.
 5. Valnou hromadu řídí Prezident Asociace nebo Viceprezident Asociace.
 6. Valná hromada může jednat, jsou-li řádně svoláni všichni členové Asociace, přičemž pozvánka musí být doručena členům nejméně třicet dní před termínem konání Valné hromady (pokud se nejedná o náhradní zasedání Valné hromady) postupem podle odstavce druhého tohoto článku.

Čl. 14
Pravomoc Valné hromady

 1. Do výlučné působnosti Valné hromady patří:
  1. změna stanov,
  2. volba členů Rady,
  3. stanovení výše a termínu splatnosti a způsobu placení členských příspěvků,
  4. stanovení výše a termínu splatnosti a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti Asociace,
  5. schválení výroční zprávy o hospodaření,
  6. volba členů Kontrolní komise,
  7. volba členů Rozhodčí komise a schválení jejího jednacího řádu a sazebníků odměn a nákladů,
  8. rozhodování o opravném prostředku člena Asociace vyloučeného Radou,
  9. stanovení výše odměny Prezidenta a Viceprezidenta, člena Rady, Rozhodčí komise a definice jejich smlouvy o výkonu funkce.
 2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Asociace.
 3. Rozhodnutí Valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s výjimkou čl. 9, bodu 2.
 4. Není-li na řádně svolaném zasedání Valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů Asociace, mohou být nepřítomní členové Asociace vyzváni k hlasování písemně, nebo k hlasování pomocí sdělovací techniky mimo zasedání Valné hromady (per rollam). Takto hlasující se považují za přítomné.
 5. Tento postup (hlasování per rollam) je přípustný i v případě potřeby přijetí mimořádného rozhodnutí Valné hromady mimo její pravidelná zasedání a platí přiměřeně i pro přijetí rozhodnutí Rady Asociace.
 6. V případě, že nastane potřeba hlasování per rollam, jsou členové povinni se vyjádřit nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dni. Hlasování per rollam je platné, pokud se písemně vyjádří nadpoloviční většina všech členů AHF ČR. Rozhodnutí per rollam je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční část zúčastněných.
 7. Každý člen Asociace má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Valné hromady. V případě, že není člen Asociace na jednání Valné hromady nebo jiného orgánu Asociace zastoupen členem statutárního orgánu, je povinen prokázat se zmocněním k jednání za tohoto člena Asociace, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Takovéto zmocnění se přikládá k listině přítomných (prezenční listině) na Valné hromadě a je součástí zápisu podle čl.15 a násl., za jednoho člena může jednat a být přítomen jen jeden zástupce, a to buď statutární zástupce člena, nebo zmocněný zástupce.

Čl. 15
Zápis ze zasedání Valné hromady

 1. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, a to nejpozději do 30 dnů ode konání zasedání Valné hromady.
 2. Součástí zápisu je pozvánka na valnou hromadu a prezenční listina, kde přítomní členové Asociace vlastnoručním podpisem potvrdí svoji účast.
 3. Zápis z Valné hromady Asociace, který není zakládán do sbírky listin spolkového rejstříku, se zveřejní na oficiálním webu Asociace, a to i tak, že přístup k této části webu může být technicky omezen je pro členy a orgány Asociace (např. přístupovým kódem apod.).

Rada Asociace

Čl. 16
Postavení rady

 1. Rada Asociace je výkonným orgánem Asociace, řídí činnost Asociace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Rada Asociace má nejméně tři členy. Členem rady Asociace může být pouze člen Asociace – fyzická osoba nebo zástupce člena Asociace – právnické osoby, který je oprávněn za právnickou osobu jednat (statutární orgán, zmocněnec atd.).
 3. Funkční období člena rady je pětileté. Zaniknou-li v průběhu funkčního období u člena rady podmínky stanovené v odst. 2, zaniká i jeho členství v Radě a za tohoto člena je kooptován radou jiný člen. Členství v Radě tohoto člena potvrdí Valná hromada na svém nejbližším zasedání. Pokud nepotvrdí kooptovaného člena, zaniká jeho členství v Radě a Valná hromada zvolí jiného člena.
 4. Opětovná volba člena rady je možná.
 5. Rada asociace volí ze svých členů Prezidenta Asociace a Viceprezidenta. Prezident Asociace, v době jeho nepřítomnosti Viceprezident, řídí jednání Rady, svolává jí a podepisuje zápis z jejího jednání.

Čl. 17
Statutární orgán a způsob jednání za Asociaci

 1. Statuárním orgánem Asociace je Prezident Asociace a je oprávněn jednat jménem Asociace navenek ve všech věcech. V případě, že Prezident Asociace není schopen jednat, jedná Viceprezident Asociace. Prezident Asociace nebo Viceprezident Asociace jedná tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 2. Jakékoliv právní úkony Rady, které se uskutečňují v písemné formě, podepisuje Prezident Asociace nebo Viceprezident Asociace.
 3. Prezident Asociace může na základě plné moci pověřit zastupováním Asociace i jiné fyzické a právnické osoby.
 4. Rada může jmenovat tajemníka Asociace, který vykonává činnost podle rozhodnutí Rady a zastupuje Asociaci v rozsahu Radou udělené plné moci. Tajemník má právo účastnit se jednání Rady i Valné hromady bez hlasovacího práva.
 5. Prezident Asociace může za Asociaci jednat ve všech věcech, pokud finanční závazek spojený s jeho jednáním vyplývá ze schváleného rozpočtu Asociace, nebo z přímého – písemného pokynu Rady. Toto omezení se netýká úkonů v daňovém řízení, zejména pak daňových přiznání, výkazů, hlášení a přehledů a z nich vyplývajících úhrad, jejichž povinnost je předkládat vyplývá z obecně závazných právních předpisů anebo postavení Asociace.

Čl. 18
Svolání rady

 1. Radu svolává Prezident Asociace nebo v případě nepřítomnosti Prezidenta Viceprezident Asociace. Rada se schází dle aktuální potřeby.
 2. Na svém prvním zasedání zvolí Rada ze svého středu Prezidenta Asociace, Viceprezidenta Asociace a pokladníka. V případě, že vznikne nová funkce v Radě, volí se na nejbližším zasedání Rady jen nově ustanovená funkce.
 3. Jednání Rady řídi Prezident Asociace nebo v případě jeho nepřítomnosti Viceprezident Asociace. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta, v případě jeho nepřítomnosti Viceprezidenta.

Čl. 19
Pravomoci Rady

 1. Rada Asociace:
  1. plní usnesení Valné hromady,
  2. řídí činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami,
  3. hospodaří s finančními prostředky,
  4. předkládá Valné hromadě ke schválení rozpočet a zprávu o hospodaření,
  5. volí ze svého středu Prezidenta Asociace a Viceprezidenta Asociace.

Prezident Asociace

Čl. 20
Postavení Prezidenta

 1. 1. Prezident Asociace je statutárním orgánem Asociace.
 2. Prezident Asociace je oprávněn:
  1. organizovat a řídit jednání Rady,
  2. rozhodovat ve věcech Asociace v rozsahu určeném stanovami,
  3. řídit běžnou činnost Asociace,
  4. jednat jménem Asociace navenek ve všech věcech Asociace,
  5. podepisovat a činit právní úkony, pro které je předepsána písemná forma.
  6. svolávat a řídit jednání Rady a navrhovat jeho program.
 3. Za výkon funkce odpovídá Prezident Radě Asociace.
 4. Prezidenta Asociace zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo dlouhodobého zaneprázdnění Viceprezident Asociace.
 5. Funkci odstoupivšího Prezidenta vykonává do zvolení nového Viceprezident Asociace.
 6. Tam, kde se ve stanovách Asociace hovoří o Prezidentovi Asociace, má se na mysli i Viceprezident Asociace, a to v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo zániku funkce Prezidenta Asociace (viz odst. 5 tohoto článku).

Kontrolní komise

Čl. 21
Postavení Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Asociace.
 2. Kontrolní komise má tři členy, které volí Valná hromada.
 3. Kontrolní komise je podřízena Valné hromadě. Má právo kdykoliv nahlížet do hospodaření Asociace a požadovat od ostatních orgánů Asociace potřebné informace a podklady. O své činností podává zpravidla jednou ročně zprávu Valné hromadě.

Část čtvrtá

Hospodaření Asociace


Čl. 22
Financování činnosti Asociace

 1. Asociace hradí náklady a výdaje své činnosti z těchto příjmů:
  1. členské příspěvky,
  2. vydávání a distribuce publikací Asociace,
  3. dary, odkazy, sponzorství, dotace z příslušných rozpočtů, pokud je Asociaci přiznána,
  4. další příspěvky, o nichž rozhodla Valná hromada,
  5. příjmy z činnosti a tzv. vedlejší činnosti Asociace, pokud jí vykonává.
 2. Přebytek nebo schodek hospodaření Asociace se každoročně vypořádá podle rozhodnutí Valné hromady. Schodek uhradí členové Asociace rovným dílem, a to nejpozději do 15 dnů od schválení účetní závěrky.
 3. Rada Asociace sestavuje a předkládá po uzavření účetního roku Valné hromadě zprávu o hospodaření Asociace.

Čl. 23
Rozhodčí komise

 1. Valná hromada může rozhodnout, že rozhodčí řízení svých členů svěří rozhodčí komisi, kterou pak ustanoví tak, že zvolí její jednotlivé členy. Tím je zřízena rozhodčí komise Asociace ve smyslu ustanovení § 265 až 267 NOZ.
 2. Rozhodčí komise má minimálně 3 členy anebo jiný – větší – lichý počet členů. Členové Rozhodčí komise si zvolí ze svého středu předsedu. Administrativu Rozhodčí komise zabezpečí Rada.
 3. Valná hromada společně s volnou prvních členů Rozhodčí komise schválí rovněž její jednací řád s tím, že řízení před Rozhodčí komisí je upraveno v zákoně č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v jeho ustanovení §§ 40e až 40k.
 4. Je-li ustanovena rozhodčí komise – tedy zvoleni její členové podle odst.1 a 2 tohoto článku, rozhoduje Rozhodčí komise k návrhu člena Asociace sporné záležitosti náležející zejména do samosprávy Asociace. Rozhoduje spory:
  1. mezi členy Asociace týkající se jejich působení v Asociaci,
  2. spory mezi členem a Asociací o placení členských příspěvků,
  3. přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace,
  4. anebo jiné než výše uvedené spory mezi členy Asociace a orgány Asociace a členem Asociace, pokud jsou výslovně svěřeny, stranami sporu k projednání a rozhodnutí Rozhodčí komisí, v takovém případě účastnici sporu hradí náklady jednání podle sazebníku schváleného valnou hromadou.
 5. Do doby ustanovení Rozhodčí komise (viz odstavec 1. tohoto článku) náleží pravomoc podle odst. 4 písmena b), c) ostatním orgánům Asociace.

Část pátá

Zrušení a likvidace Asociace


Čl. 24

 1. Asociace se ruší, pokud počet jejích členů klesne pod tři.
 2. Asociace se ruší také na základě rozhodnutí Valné hromady nebo rozhodnutím soudu, ve smyslu ustanovení § 268 a § 172 NOZ.
 3. Majetek zrušené Asociace vypořádá likvidátor, kterého jmenuje Rada Asociace.
 4. Likvidátor vypracuje před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který schválí Rada Asociace. Na vyžádání předloží likvidátor návrh na rozdělení likvidačního zůstatku každému členovi Asociace.
 5. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Asociace podle schváleného návrhu na rozdělení zůstatku.
 6. Asociaci je možné podle rozhodnutí Valné hromady zrušit též v podobě: zrušení fůzí, rozdělením, sloučením anebo rozdělením se založením nových spolků.

Závěrečná ustanovení

Čl. 25

 1. Tyto stanovy Asociace byly schváleny Valnou hromadou Asociace konanou dne 1. 4. 2016, a nahrazují předchozí znění stanov přijaté ustavující Valnou hromadou a registrované MV ČR dne 13.11.1996 ve znění stanov Asociace schváleném Valnou hromadou Asociace dne 27. března 2003 a Valnou hromadou Asociace dne 23. března 2012. Toto znění stanov bude po přijetí publikováno na oficiálním webu Asociace a založeno do sbírky listin Spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

 

V Brně dne 1. 4. 2016

Jaromír Boháč
Prezident
Asociace hudebních festivalů České republiky, z.s.