Konference Asociace hudebních festivalů ČR

Konference AHF ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v České republice

V nádherném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce proběhla 1. října Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v ČR. Konference, nad níž převzali záštitu Milan Štěch, předseda Senátu PČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, Ing. Roman Procházka, předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR, a Bc. František Adámek, člen Podvýboru pro kulturu PS PČR, prezentovala význam festivalů klasické hudby z různých úhlů pohledu. „Běžný návštěvník koncertu vnímá pouze uměleckou hodnotu – i s poukazováním na její pomíjivost je na nás, abychom osvětlili široké spektrum vlivu festivalů,“ uvedl prezident AHF ČR Jaromír Boháč. Účastníky konference, jichž se sešla téměř stovka, a to jak z řad odborné i laické veřejnosti a studentů, tak i umělců a politiků, na úvod pozdravila místopředsedkyně PS PČR Ing. Jaroslava Jermanová a úvodní slovo přednesl i předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR Ing. Roman Procházka.

Jednotlivé příspěvky, vesměs představené renomovanými odborníky, demonstrovaly efekt festivalů z hlediska vlivu na zaměstnanost v regionu konání i v rámci nejrůznějších uměleckých profesí, na turistický ruch či na psychiku a sociální cítění.

Velmi povzbudivá slova zazněla z úst ministra kultury, pana Daniela Hermana, který po úvodním vyjádření, že „bez státní podpory, která umožňuje udržet širokou a pestrou nabídku kulturních akcí, by byla ochuzena nejen česká kulturní veřejnost, ale také česká ekonomika,“ uvedl, že pro rok 2016 MK počítá s rozpočtem 721 milionů Kč pro oblast živého umění, což oproti roku 2015 znamená 22,6% nárůst. Zároveň avizoval vznik nového systému jako integrovaného evaluačního nástroje pro rozdělení dotací, přičemž předeslal, že na základě analýz a studií, vypracovaných Ministerstvem kultury ČR, existuje více variant řešení v zájmu transparentnosti a optimalizace grantového systému.

Ekonomickým aspektům festivalů klasické hudby, resp. výstupům z Analýzy přínosů hudebních festivalů, věnoval svůj příspěvek docent Zdeněk Tůma. Tato analýza, kterou vytvořila společnost KPMG, jednoznačně prokázala, že „každá 1 Kč vložená do podpory hudebních festivalů vygeneruje pro veřejné rozpočty 1,98 Kč prostřednictvím daňových příjmů“. Na vystoupení docenta Tůmy navázala vystoupení dvou zahraničních hostů – pana Berndta Gaubingera, jednatele Salcburského velikonočního festivalu, a pana Paula Gessla, jednatele Dolnorakouské holdingové struktury kulturních institucí Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH a rovněž jednatele Festivalu Grafenegg. Na existenci dvou velkých festivalů, které fungují na platformě ideálně vyvážené podpory veřejného i soukromého sektoru, prezentovali oba řečníci model, který je vysoce efektivní jak po stránce kulturní, tak i ekonomické.

Ing. Roman Bělor, viceprezident AHF ČR a ředitel MHF Pražské jaro, hovořil na téma poslání Asociace hudebních festivalů ČR. Prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické, vystoupila s příspěvkem Význam ekonomického vzdělávání pro oblast kultury s příkladem oboru Arts management na VŠE a Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR, přednesla příspěvek na téma Interakce festivalů klasické hudby s turistickým ruchem v ČR. Na konferenci dále vystoupil Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků, a Bc. Roman Dietz, předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a ředitel Severočeské filharmonie Teplice. Oba svými přednáškami doložili význam festivalů pro české profesionální soubory a hudebníky. PhDr. Marie Marečková, Ph.D., členka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc, pak přiblížila tzv. „Mozartův efekt“ týkající se vlivu klasické hudby na lidskou psychiku i zdraví.

Všichni přítomní se jednoznačně shodli na důležitosti a významu zachování a podpory festivalů klasické hudby, které jsou nejen zárukou šíření kulturní vzdělanosti národa, ale také podstatnými subjekty v generování ekonomických přínosů do státní i soukromé sféry.

(Text tiskové zprávy, vydané AHF ČR dne 9.10.2015)

Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v ČR, se konala dne 1.10.2015
v Rytířském sále Senátu PČR

záštitu převzali:

Jednotlivá vystoupení účinkujících jsou ke shlédnutí na tomto odkazu.